Regulamin sklepu

 

 

 • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
  www.ekamery.com.pl
  z dnia 01.03.2021 r.
 • § 1. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EK Serwis Hubert Ostrowski z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.ekamery.com.pl zwanego dalej „Sklepem Internetowym”.
  2. Wszelkie prawa do zawartości umieszczonej w Sklepie Internetowym, w tym do jego nazwy oraz domeny internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy w formie pisemnej.
  2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było dostępne dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych oraz typów połączeń internetowych.
  3. Sprzedawca umieścił w witrynie Sklepu Internetowego mechanizm plików “cookies”, który podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisuje piki “cookies” przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu właściwe działanie witryny Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie wpływa na sprawność urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
  zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
  4. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  6. Właściciel witryny ekamery.com.pl wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z pozyskaniem i modyfikowaniem danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Powinni stosować programy antywirusowe i inne chroniące tożsamość w sieci Internet. Właściciel witryny Sklepu Internetowego nie zwraca się nigdy o udostępnienie jakichkolwiek składowych hasła założonego przez Klienta.
  7.Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 • § 2. Definicje
  1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa – oznacza wykonanie przekazania towaru wysłanego przez Sprzedawcę do Klienta za pomocą zewnętrznego Dostawcy.
  3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  firmy kurierskie InPost, Pocztex
  4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wprowadzonych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
  7. Login – nazwa konta Klienta, przez niego ustalona, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, Login jest adresem poczty elektronicznej Klienta na który będzie wysyłana korespondencja związana z zakupem w Sklepie Internetowym.
  8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
  10. Rejestracja – wykonanie czynności rejestracji konta przez Klienta w witrynie Sklepu internetowego w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  11. Sprzedawca – oznacza EK Serwis Hubert Ostrowski z siedzibą w 05-120 Legionowie, ul. Mickiewicza 37 lok.115, NIP: 5361526016, REGON: 145975172 ; e-mail sklep@ekamery.com.pl, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
  12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.ekamery.com.pl
  13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą.
 • § 3. Rejestracja
  1. W celu utworzenia Konta Klienta, należy dokonać nieodpłatnej Rejestracji w systemie.
  2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
  3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
  W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
  6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta.
  7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 • § 4. Zamówienia
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” obok danego Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich
  dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
  4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, jego ilość oraz wybraną opcję jeśli jest dostępna, wybraną formę dostawy oraz swoje dane teleadresowe razem z numerem kontaktowym.5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 • § 5. Płatności
  1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal lub Przelewy24 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Klienta)
  c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia)
  d) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy)
  3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
  4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • § 6. Dostawa
  1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
  3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
  4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
  6. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
  8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
  9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
 • § 7. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub elektronicznej na adres sklep@ekamery.com.pl
  2. Zgłoszenia drogą elektroniczną można dokonać przy pomocy formularza zgłoszenia reklamacyjnego, który jest umieszczony na stronie Sklepu internetowego i po wypełnieniu oraz wysłaniu będzie rozpatrzony przez Sprzedawcę.
  W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu, imię i nazwisko oraz adres e-mail Kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz żądania Kupującego.
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy z dokumentem zakupu towaru.
  4. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta wysyłając odpowiedź na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.
 • § 8. Gwarancja
  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę  mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Urządzenia zabezpieczone są plombą gwarancyjną. Jeśli gwarancja dołączona do towaru nie stanowi inaczej, reklamowany towar musi być dostarczony do firmy w oryginalnym opakowaniu oraz musi posiadać nie uszkodzoną i nie manipulowaną w żaden sposób plombę gwarancyjną.
  2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu i/ lub zamieszczana razem z towarem.
 • § 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Początek terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Wypełniony formularz należy przesłać na adres sklep@ekamery.com.pl Sprzedawca potwierdzi Klientowi otrzymanie formularza.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa ta uważana jest za niezawartą.
  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności za towar bez kosztów przesyłki.
  5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Po otrzymaniu towaru Sprzedawca zwróci płatność za towar Klientowi.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności (przelew środków) na numer rachunku bankowego podany przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy sprzedaży.
  9. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
  10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje tylko Konsumentowi.
 • § 10. Ochrona danych osobowych (zgodna w wytycznymi RODO z dnia 25-05-2018r)
  1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest EK Serwis Hubert Ostrowski z siedzibą w Legionowie.
  2. Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pisząc na adres e-mail sklep@ekamery.com.pl
  3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
  5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy sprzedaży, a w zakresie związanym z ochroną lub dochodzeniem roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
  8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
  9. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi spedycyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
  10. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności.
 • 11. Zmiana Regulaminu
  1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 7 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 7 dni.
  3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
  4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 • § 12. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2021 r.
 • Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.